privacy

|

disclaimer

Algemene voorwaarden

|
Alfinco Hypotheken
Postbus 566
8440 AN Heerenveen

informatie

 

Wie is Alfinco Hypotheken?

Onze werkwijze

Dienstenwijzer

Wij werken samen met...

Formulieren

Tel: 0513-842419

start.
Hypotheken.
Verzekeringen.
Financieringen.
Sparen.
ALFINCO
HYPOTHEKEN

Dienstenwijzer van Alfinco hypotheken en verzekeringen

 

A. Inleiding

 

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een hypotheek en assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten).In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

 

B. Wie zijn wij?

 

Alfinco is een vertrouwde en onafhankelijke dienstverlener die adviseert en bemiddelt in hypotheken, levensverzekeringen, schadeverzekeringen en pensioenen.

 

C1. Welke diensten kunnen wij u aanbieden?

 

Hypotheken

Er zijn verschillende momenten dat u advies nodig heeft over hypotheken. Voorbeelden hiervan zijn: aankoop nieuwe woning, verbouwing, afloop huidige rentevaste periode, ontevreden over de huidige hypotheekconstructie. De doelstelling van Alfinco is ervoor te zorgen om een  hypotheekvoorstel te maken dat het best aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

 

Levensverzekeringen

Via levensverzekeringen kunt u sparen en/of beleggen voor later. Uiteraard kunt u een levensverzekering sluiten ter aflossing van uw hypotheek of voor bijvoorbeeld ter aanvulling op uw inkomen vanaf pensioendatum. Ook kun u een verzekering nemen die uitkeert bij overlijden om zodoende uw nabestaande financieel goed verzorgd achter te laten. Omdat de premies, kosten en dekkingen voor iedere situatie anders kunnen liggen staan wij u graag bij in uw keuze voor dergelijke producten.

 

Sparen en beleggen

Op het gebied van sparen en beleggen zijn er vele mogelijkheden. Denk aan sparen

 

Zorg en inkomen

Door de steeds verdergaande versobering van het sociale zekerheidsstelsel dient u steeds meer zelf te regelen. Kosten in verband met ziekte of verlies van inkomen door arbeids-ongeschiktheid of werkloosheid zijn zaken waartegen u zich goed kunt beschermen. Wij kunnen u adviseren in het vinden van de juiste verzekeringen om deze risico’s voor een deel of volledig af te dekken.

 

Schadeverzekeringen

Wij hebben de bevoegdheid om te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

 

Consumptief krediet

Het kan zijn dat u ineens voor een grote uitgave komt te staan en het geld hiervoor niet in een keer beschikbaar heeft. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een krediet dat past bij uw persoonlijke situatie.

 

C2. Wat kunt u van ons verwachten?

 

Bij het adviestraject doorlopen we de volgende trajecten.

 

1. inventariseren & informeren

Hierbij moet u denken aan het verzamelen van gegevens, uw wensen en uw doelstellingen. Daarnaast informeren wij u over onze werkwijze.

 

2. opstellen van een klantprofiel

Aan de hand van een vragenlijst proberen wij inzicht te krijgen in de risicobereidheid van de klant.

 

3. het zoeken naar het beste produkt

Op basis van inventarisatie en klantprofiel zoeken wij bij de verschillende aanbieders naar de meest passende oplossing. Meestal zullen er verschillende mogelijkheden in het advies meegenomen worden.

 

4. het bespreken van het advies

In deze fase bespreken we met u het advies. Waar mogelijk kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden. Tevens wordt in deze fase ook de motivatie vastgelegd van het uiteindelijk advies. U krijgt van ons ook een lijst van documenten die benodigd zijn bij fase 6.

 

5. uitwerken van het gekozen advies

Het gekozen advies wordt omgezet in een originele offerte. Hierbij zullen wij ook alle benodigde formulieren verzamelen.

 

6. afrondingsgesprek

In dit gesprek vindt de ondertekening van de offerte plaats. Daarnaast helpen wij u bij het invullen van de benodigde formulieren. Tevens dient u bij dit gesprek de benodigde documenten uit fase 4 zoveel mogelijk te verzamelen.  

 

7. begeleiding tot passeren

In deze fase proberen wij u zo goed mogelijk te begeleiden om de hypotheekstukken zo snel mogelijk positief beoordeeld te krijgen. Wij hebben hierbij contact met taxatiebureau’s, notarissen, werkgevers en maatschappijen. Wij houden u ook zo goed mogelijk op de hoogte van de status van het dossier.

 

8. nazorg

Tijdens de looptijd van het contract kunt u met vragen terecht bij ons kantoor. Wij onderhouden namens u de contacten met de verzekeraar of geldverstrekker bij wie het contract loopt.

 

D. Wat verwachten wij van u?

 

Wij verwachten van u dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledig informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaardengerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

 

Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

 

Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

 

E. onze bereikbaarheid

 

Wij zijn op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur op de volgende manieren te bereiken.

 

Telefoon: 06-44096431/0513-842419

Email:  alfincohypotheken@live.nl

Als wij niet  (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.

Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar.

 

F. Hoe verloopt de premiebetaling

 

 

G. Onze relatie met verzekeraars en/of financiele instellingen

 

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte grote verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.

 

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectgieve analyse maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

 

H. Hoe worden wij beloond

 

Er zijn verschillende vormen op grond waarvan de werkzaamheden, die wij voor u verrichten, worden gehonoreerd. Dit verschilt per financieel product. Daarnaast varieert ook nog eens de hoeveelheid tijd, die we nodig hebben voor het adviestraject, per financieel product. Al met al niet eenvoudig. Toch willen we proberen u een overzicht te geven van de beloningsstructuur, zoals wij deze hanteren. U zult wellicht begrijpen, dat dit overzicht niet meer kan zijn dan slechts een indicatie. De exacte beloning wordt in sterke mate bepaald door uw persoonlijke financiële situatie, het financieel product waarvoor u kiest en met name bij de provisievariant door de aanbieder, waar dit financieel product wordt gesloten.

 

In het algemeen zijn er drie beloningsvormen, al dan niet in combinatie:

 

1. onze honorering is gebaseerd op de declaratie van de uren tegen een vastgesteld uurtarief, waarbij u van te voren een indicatie krijgt van de minimale en maximale tijdsbesteding - u ontvangt voor het aantal gewerkte uren een factuur

2. onze honorering is gebaseerd op een vast bedrag, die per financieel product of dienst door ons is vastgesteld - u ontvangt voor dit bedrag een factuur

3. provisie: hierbij ontvangen wij van de financiële instelling, met wie u een overeenkomst aan gaat, een provisiebedrag - dit bedrag is verrekend in de premie of kosten, die de financiële instelling u in rekening brengt - u ontvangt in deze situatie geen factuur van ons kantoor

 

I. Onze kwaliteit

 

• Alfinco hypotheken is geregistreerd onder nummer 12019439 door de Autoriteit Financiele Markten

• Alfinco Hypotheken is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01158472

• Alfinco Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening onder aansluitnummer

• Alfinco Hypotheken voldoet voor de advisering in hypotheken aan door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs vastgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring en integriteit.

 

J. Beëindiging relatie

 

U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beeindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende contracten over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

 

K. Klachten

 

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij spoedig contact met u op.

 

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

KiFiD

Postbus 93257

2509 AG DEN HAAG

Telefoon 0900-3552248

e-mail: info@kifid.nl

website: www.kifid.nl

 

L. Datum/volgnummer

 

Volgnummer 1, opgesteld te Heerenveen op 11 augustus 2009